หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการ

 


 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ชูสว่าง

ปลัดเทศบาล

 โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1108
 

 

 

 

 


 

 

 

นางสาวรุ่งทิพย์  กาฬภักดี

รองปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1161
โทรศัพท์มือถือ  :  081 - 178 - 1166