คำร้องทั่วไปออนไลน์


ช่องทางการยื่นคำร้องทั่วไปผ่านระบบออนไลน์

 

                                             

 

                    >>>ช่องทางการยื่นคำร้องทั่วไปผ่านระบบออน์ไลน์<<<

 

                     >>> วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Services <<<

 

 

- รายงานสรุปสถิติจำนวนผู้ขอใช้บริการระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E - Service)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดเอกสาร
   

 

กรณีมีความประสงค์เข้ามาดำเนินการด้วยตนเองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามนี้  
-แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
-แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (Word) ดาวน์โหลดเอกสาร
   
แบบคำร้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
-คำร้องขอรับบริการดูดสิ่งปฎิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
-คำร้องขอรับบริการดูดลอกท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
-แบบคำขอโอนสิทธิการจำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
-คำขอรับต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร 
-คำขอรับต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
-แบบคำขอพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
-คำขอรับต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
-คำขอรับต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
แบบคำร้องกองสวัสดิการสังคม
 
-แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร
-แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลดเอกสาร
-แบบคำขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

หมายเหตุ กรณีมีเหตุการณ์เร่งด่วน เช่น พบสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ ประสบเหตุเพลิงไหม้ เหตุอุทกภัย  และวาตภัย  โปรดแจ้งที่งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองปทุมธานี  โทร 0-2581-6151 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ติดตามงาน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้

1.กองช่าง  โทร 0-2581-5738 และ 0-2581-6400-1 ต่อ 1141
2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0-2581-5740 และ 0-2581-6400-1 ต่อ 1124
3.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร 0-2581-6400-1 ต่อ 1145
3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 0-2581-6151