สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 


 

 

 
นายนาวี  ไทยบัณฑิตย์

ประธานสภาเทศบาล

 

 

 


 

 

 
นายสะเกณ  ไขศรี 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 

 


 

 

 
นายสุระ  ศรีวิเชียร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 

 

 


 

 

 
นางสาววลีพร  ทวีธรรมเสวี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 

 

 


 

 

 
นายวสันต์  มาลีคล้าย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 

 

 


 

 

 
 ร.ต. ธงชัย  พันธุ์พุฒ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1