คณะผู้บริหาร

คณะเทศมนตรีเมืองปทุมธานี


 

คณะเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

 

คณะเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เริ่มก่อตั้ง 29 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2478 จนถึงปัจจุบัน

 

สมัยที่ 1  พ.ศ.  2479

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายยศ

จันศิริ

นายกเทศมนตรี

 

2

นายแตงซุ้ย

ศิริวัฒนา (โอภาส)

เทศมนตรี

 

3

นายยู่อี่

บุญยนิตย์

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 2  พ.ศ.  2480

 

 

1

นายยู่อี่

บุญยนิตย์

นายกเทศมนตรี

 

2

นายแตงซุ้ย

ศิริวัฒนา (โอภาส)

เทศมนตรี

 

3

นายประหัศ

กลั่นกรอง

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 3  พ.ศ.  2480 - 2483

 

 

1

นายเอี่ยม

ราษฏรนิยม

นายกเทศมนตรี

 

2

นายทองอ่อน(สุชาติ)

สมเภท

เทศมนตรี

 

3

นายประหัศ

กลั่นกรอง

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 4  พ.ศ.  2483 – 2484

 

 

1

นายเอี่ยม

ราษฏรนิยม

นายกเทศมนตรี

 

2

นายทองอ่อน

สมเภท

เทศมนตรี

 

3

นายประหัศ 

กลั่นกรอง

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 5  พ.ศ.  2484 - 2488

 

 

1

นายทองอ่อน

สมเภท

นายกเทศมนตรี

 

2

นายประหัศ

กลั่นกรอง

เทศมนตรี

 

3

นายเชื่อม

ศิริผล

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 6  พ.ศ.  2488 - 2492

 

 

1

นายสุชาติ

สมเภท

นายกเทศมนตรี

 

2

นายสำราญ

แก่นแก้ว

เทศมนตรี

 

3

นายประหัศ

กลั่นกรอง

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 7  พ.ศ. 2492 - 2496

 

 

1

นายประหัศ

กลั่นกรอง

นายกเทศมนตรี

 

2

นายฉลู

นากน้ำเงิน

เทศมนตรี

 

3

นายปรีดา

ศิริวัฒนา

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 8  พ.ศ.  2496 – 2501

 

 

1

นายประหัศ

กลั่นกรอง

นายกเทศมนตรี

 

2

นายเลื่อน

หวังเจริญ

เทศมนตรี

 

3

ร.ต.ต.สุข

จันทร์เที่ยง

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 9   18 พ.ค. 2501 – 17 พ.ค. 2506

 

 

1

นายสนอง

กฤษณะเศรณี

นายกเทศมนตรี

 

2

นายฉลู

นากน้ำเงิน

เทศมนตรี

 

3

นายเชาวน์

ชัยมงคล

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 10    1  ส.ค. 2506 – 23 ธ.ค. 2510

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายสนอง

กฤษณะเศรณี

นายกเทศมนตรี

 

2

นายฉลู

นากน้ำเงิน

เทศมนตรี

 

3

นายเชาวน์

ชัยมงคล

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 11   มกาคม 2511 –  ธ.ค. 2515

 

 

1

นายประหัศ

กลั่นกรอง

นายกเทศมนตรี

 

2

นายเลื่อน

หวังเจริญ

เทศมนตรี

 

3

นายบุญทรง

ทองศิริ

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 12     มกราคม  2516  - พฤศจิกายน 2516

 

 

1

นายประหัศ

กลั่นกรอง

นายกเทศมนตรี

 

2

นายเชาวน์

ชัยมงคล

เทศมนตรี

 

3

นายสำเภา

ดนตรี

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 13    ธันวาคม 2516 – กุมภาพันธ์ 2517

 

 

1

นายนัฐพล

ไชยรัตน์  (ปลัดจังหวัด)

นายกเทศมนตรี

 

2

พ.ต.อ.เฉลิม

สุขศิริ   (ผู้กำกับ)

เทศมนตรี

 

3

นายเชิดพงษ์

อุทัยสาง  (ผู้ตรวจ)

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 14     มีนาคม 2517 - มกราคม 2518

 

 

1

นายประหัศ

กลั่นกรอง

นายกเทศมนตรี

 

2

นายเชาวน์

ชัยมงคล

เทศมนตรี

 

3

นายสำเภา

ดนตรี

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 15    กุมภาพันธ์ 2518 - มิถุนายน 2523

 

 

1

นายบุญทรง

ทองศิริ

นายกเทศมนตรี

 

2

นายสาคร

ปาณะลักษณ์

เทศมนตรี

 

3

นางจินดา

ชีวพฤกษ์

เทศมนตรี

 

สมัยที่ 16   กรกฎาคม 2523 - กรกฎาคม 2528

 

 

1

นายไพบูลย์

หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรี

 

2

นายชั้น

ภูมกาญจน์

เทศมนนตรี

ลาออก  28 มิ.ย. 2524

3

นางวาณี

หาญสวัสดิ์

เทศมนตรี

ลาออก   5 มี.ค. 2524

4

นายธงชาติ

กลั่นกรอง

เทศมนตรี

เริ่ม    6  มี.ค. 2524

5

นางลักขณา

ชีวะพฤกษ์

เทศมนตรี

เริ่ม    3  ก.ค. 2524

สมัยที่ 17   สิงหาคม 2528 - สิงหาคม 2533

 

 

1

นายไพบูลย์

หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรี

 

2

นายธงชาติ

กลั่นกรอง

เทศมนตรี

 

3

นางลักขณา

ชีวะพฤกษ์

เทศมนตรี

ลาออก  23 ม.ค. 2530

4

นายเราะ

ก้านทอง

เทศมนตรี

เริ่ม    24  ก.พ. 2530

สมัยที่ 18     กันยายน 2533 - ตุลาคม 2538

 

 

1

นายไพบูลย์

หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรี

 

2

นายธงชาติ

กลั่นกรอง

เทศมนตรี

 

3

นายเราะ

ก้านทอง

เทศมนตรี

ลาออก   11 ก.พ. 2536

4

จ.ส.อ.ประสิทธิ์

ชาโนภาศ

เทศมนตรี

เริ่ม          19 ก.พ. 2536

5

นายประดิษฐ์

สงวนงาม

เทศมนตรี

เริ่ม            4 ม.ค. 2537

6

นายเราะ

ก้านทอง

เทศมนตรี

เริ่ม            8 ก.พ. 2538

7

นางนภาภรณ์

รังษีธนานนท์

เทศมนตรี

เริ่ม           8 ก.พ. 2538

สมัยที่ 19    พฤศจิกายน 2538 - ธันวาคม 2542

 

 

1

นายไพบูลย์

หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรี

 

2

นายธงชาติ

กลั่นกรอง

เทศมนตรี

ถึงแก่กรรม

3

นายเราะ

ก้านทอง

เทศมนตรี

 

4

นางนภาภรณ์

รังษีธนานนท์

เทศมนตรี

ลาออก

5

นายนำศิลป์

คุณาวิชชา

เทศมนตรี

เริ่ม      12 ก.พ. 2541

6

นายคิน

วิโรจน์

เทศมนตรี

เริ่ม      15 ก.ย. 2541

สมัยที่ 20   มกราคม 2543 - สิงหาคม 2547

 

 

1

นายไพบูลย์

หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรี

 

2

นายคิน

วิโรจน์

เทศมนตรี

(ม.ค. 2543 - เม.ย. 2546)

3

นายนำศิลป์

คุณาวิชชา

เทศมนตรี

(ม.ค.2543 - เม.ย. 2546)

4

นายประทีป

กลั่นกรอง

เทศมนตรี

(ม.ค. 2543 - เม.ย. 2546)

5

นายนาวี

ไทยบัณฑิตย์

เทศมนตรี

(พ.ค. 2546 – ส.ค. 2546)

6

นางบุญเรือน

กำหนดนับ

เทศมนตรี

(พ.ค. 2546 - ส.ค. 2546)

7

นายทอง

ร่มโพธิทอง

เทศมนตรี

(พ.ค. 2546 - ส.ค. 2546)

8

นายสุทัศน์

โมสิน

เทศมนตรี

(ก.ย. 2546 - ส.ค. 2547)

9

นายประดิษฐ์

พิริยะกุลชัย

เทศมนตรี

(ก.ย. 2546 - ส.ค. 2547)

10

นายประเสริฐ

ฮ้อแสงชัย

เทศมนตรี

(ก.ย. 2546 – ส.ค. 2547)

สมัยที่ 21   สิงหาคม 2547 - มกราคม 2551

 

 

1

นายไพบูลย์

หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรี

 

2

นายประทีป

กลั่นกรอง

รองนายกเทศมนตรี

 

3

นายสมร

ชุสว่าง

รองนายกเทศมนตรี

 

4

นายประเสริฐ

ฮ้อแสงชัย

รองนายกเทศมนตรี

 

สมัยที่ 22    เมษายน 2551 – 8 มีนาคม 2555

 

 

1

นายไพบูลย์

หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรี

 

2

นายประทีป

กลั่นกรอง

รองนายกเทศมนตรี

(ลาออก 30 ก.ย. 2554)

3

นายสมร

ชูสว่าง

รองนายกเทศมนตรี

(ลาออก 30 ก.ย. 2554)

4

นายประเสริฐ

ฮ้อแสงชัย

รองนายกเทศมนตรี

 

5

นายพูนสวัสดิ์

หาญสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรี

(เริ่ม 1 ต.ค. 2554)

6

นายสมจิต

การะเกตุ

รองนายกเทศมนตรี

(เริ่ม 1 ต.ค. 2554)

สมัยที่ 23   สิงหาคม 2555 - 19 พฤศจิกายน 2562

 

 

1

นายไพบูลย์

หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรี

 (ถึงแก่กรรม)

2

นายสมร

ชูสว่าง

รองนายกเทศมนตรี

(9 ส.ค. 2555–25 ธ.ค. 2559)

3

นายสมจิต

การะเกตุ

รองนายกเทศมนตรี

(ถึงแก่กรรม)

4

นายวัชรากร

หาญสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรี

(9 ส.ค. 2555–19 พ.ย. 2562)

5

นายนาวี

ไทยบัญฑิตย์

รองนายกเทศมนตรี

(26 ธ.ค. 2559-19 พ.ย. 2562)

6

นายประดิษฐ์

พิริยะกุลชัย

รองนายกเทศมนตรี

(26 ธ.ค. 2559-19 พ.ย. 2562)

7

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์

หาญสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรี

(1 พ.ย. 2561-19 พ.ย. 2562)

สมัยที่ 24    28 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน

   

1

 พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์  หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี  

2

นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี  

3

นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรี  

4

นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรี