คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร

 


 

 

 
พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1102

 

 

 


 

 

 
 นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ 

รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1148

 

 


 

 

 
นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย

รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1148

 

 


 

 

 
นายปัญญา ชลคงคา

รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1148

 

 

 


 

 

 
นางสุภาพรรณ  ญาณจินดา

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1102

 

 

 


 

 

 
นางชลณิชา  อาษา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1148

 

  

 

 
 นางแสงเดือน  บุญชู

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1148