แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

   
 - มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่    (ลิ้งรูปภาพประชุมประชาคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนราชการเทศบาลเมืองปทุมธานี
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 - มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลเมืองปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสาร
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
 - การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ การนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเอกสาร
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
 - คู่มือการจัดการกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร 
 - คู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสียงการทุจริต

 

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
   

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจรืตประประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจรืตประประจำปี 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร 
   

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

  

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
   
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองปทุมธานี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองปทุมธานี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร 
- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร 

  

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต เทศบาลเมืองปทุมธานี 

  

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต เทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต เทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
ดาวน์โหลดเอกสาร
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต เทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต เทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต เทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดาวน์โหลดเอกสาร