กิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2567 วันที่ 23 ม.ค. 2567


 

 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2567

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

และ คณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

และมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2567

ณ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี

เป็นวิทยากรในการบรรยายภายใต้หัวข้อ “ หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ” แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้

ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

และนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ