กิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมสัมมนากลุ่มสตรี ประจำปี 2566 วันที่ 28 มี.ค. 2566


กิจกรรมเทศบาล
โครงการอบรมสัมมนากลุ่มสตรี ประจำปี 2566 วันที่ 28 มี.ค. 2566
 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการอบรมสัมมนากลุ่มสตรี ประจำปี 2566

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ กลุ่มสตรีตำบลบางปรอก เข้ารับการอบรม

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี

เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มสตรีให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

มีทักษะในการทำงานและก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ