กิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 18 พ.ค. 2566


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการอบรมคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ให้แก่ อสม.เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ให้สามารถดูแลประชาชนในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ

ทั้งโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยจากโรคไม่ติดต่อซึ่งเกิดจากพฤติกรรม

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับบริการ ผ่านระบบ Line Application ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

และวิธีการส่งข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ ผ่านระบบ Line Application ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

สำหรับวิทยากรในการการอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์มนัสศรี ไพบูลย์ศิริ อาจารย์พิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง การเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน และ นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท เวลเนส เวิลด์

ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


 

 

  


 

 
         
   
         
   
         
   
         
   
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 -