กิจกรรมเทศบาล

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 7 มิ.ย. 2566


 

 

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน ประจำปี 2566

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.)

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบางปรอก เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

และได้รับเกียรติจาก คุณทศพล จันทราภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาชุมชนแก่ผู้รับการอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้การจัดโครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ

เพื่อลดปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน สามารถจัดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว

โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชน ได้เรียนรู้ด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การประหยัดอดออม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเอื้อเฟื้อต่อกัน และขยายเครือข่ายการพัฒนาสถาบันครอบครัว

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อคนในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ