กิจกรรมเทศบาล

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยยุงลาย วันที่ 26 ก.ย. 66


 

 

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

จัดอบรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยยุงลาย เพื่อลดอัตราการป่วย อัตราการตาย ด้วยโรคติดต่อโดยยุงลาย

อีกทั้งเพื่อให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องในพื้นที่

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี

และได้รับเกียรติจาก คุณประภา จำปาศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค

สนง.สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “โรคติดต่อนำโดยยุงลายการควบคุมป้องกันโรคและการพ่นสารเคมี กำจัดยุงลายอย่างถูกวิธี”

ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ประธานคณะกรรมการชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล

เพื่อนำความรู้ที่ได้รับการจากอบรมไปเผยแพร่แก่ประชาชนในชุมชน ได้เฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างถูกวิธี