กิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 ก.ค. 2566


 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี

โดยวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการทำงานกลุ่มอาชีพ และเข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้

ภายในบริเวณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

และเข้าศึกษาดูงานที่ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานทั้งเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการจัดการขยะอินทรีอย่างยั่งยืน

มาปรับใช้ และพัฒนา ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชน