กิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ประชาชน ประจำปี 2565 วันที่ 6 ก.ย. 2565


 

 

 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรมให้ ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ประชาชน ประจำปี 2565"

เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพ รายได้เสริม และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ให้กับประชาชน โดยกำหนดจัดอบรม “วิชา การทำกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด”

ระหว่างวันที่ 6 - 15 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี