กิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรม ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน วันที 30 พ.ย. 2565


 

 

 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กองคลัง เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดโครงการฝึกอบรม “ ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน “

โดยมี นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

ตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และผู้จัดการบริษัท ทูลเซ็นเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดร่วมให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกอบรม

ทั้งนี้การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ภายในครัวเรือน การวางแผนการใช้จ่าย ลดรายจ่าย และส่งเสริมให้เกิดการออม