กิจกรรมเทศบาล

โครงการท่องเที่ยวปทุมธานีวิถีไทยรามัญ วันที่ 12 ต.ค. 2566


กิจกรรมเทศบาล
โครงการท่องเที่ยวปทุมธานีวิถีไทยรามัญ วันที่ 12 ต.ค. 2566

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

จัดโครงการท่องเที่ยวปทุมธานีวิถีไทยรามัญ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี

2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีภายในสถานศึกษา

3.เพื่อส่งเสริมนำองค์ความรู้จากชุมชนเข้ามาร่วมบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

4.เพื่อปลูกฝังพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักและรักในท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน และผู้ปกครอง

รวมถึงชาวชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ณ บริเวณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับคัดเลือกจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดปทุมธานี

อันเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญงอกงาม ด้วยรูปแบบของการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย