กิจกรรมเทศบาล

โครงการท่องเที่ยวปทุมธานีวิถีไทยรามัญ วันที่ 12 ต.ค. 2566


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

จัดโครงการท่องเที่ยวปทุมธานีวิถีไทยรามัญ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี

2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีภายในสถานศึกษา

3.เพื่อส่งเสริมนำองค์ความรู้จากชุมชนเข้ามาร่วมบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

4.เพื่อปลูกฝังพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักและรักในท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน และผู้ปกครอง

รวมถึงชาวชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ณ บริเวณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้รับคัดเลือกจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดปทุมธานี

อันเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญงอกงาม ด้วยรูปแบบของการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย