กิจกรรมเทศบาล

โครงการชมรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข


ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี

จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสุขภาพในโครงการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

โดยมีหัวข้อบรรยายวิชาการสุขภาพเรื่อง “สูงวัยอย่างสุขใจ” และบรรยายเชิงปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 เทศบาลเมืองปทุมธานี