กิจกรรมเทศบาล

โครงการจัดเทวีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มี.ค. 2567


 

 

 

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 ณ บริเวณศาลาริมน้ำวัดหงษ์ปทุมาวาส

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และนำความต้องการที่จำเป็น

ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งการให้คำแนะนำและบริการด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายในเทศบาล

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำทีมโดย พ.ต.อ. วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก. สภ.เมืองปทุมธานี

พร้อมการสาธิตการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี

บริการให้คำแนะนำข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดย นางสาวรสสุคนธ์ จุ้ยเจนวิทย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

บริการให้คำแนะนำกาคป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมของศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โดยนางสาวปิติ เกรียงพันธุ์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

การสาธิตการฝึกอาชีพจากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก และ การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจาก บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ปทุมธานี

ซึ่งในวันนี้มีประชาชนจากชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส ชุมชนฉัตรหลวง ชุมชนบางโพธิ์ใน ชุมชนคลองพิกุล ชุมชนบางปรอก

ชุมชนพัฒนสัมพันธ์ ชุมชนตลาดเจริญผลวัฒนา ชุมชนเทศสัมพันธ์ ชุมชนซื่อตรง ชุมชนปทุมทอง และชุมชนกฤษณา