กิจกรรมเทศบาล

โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (ดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ) ระหว่างวันที่ 16 - 17 ก.พ. 2556


 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

“ โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมี นายพิชัย แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและแนวทางป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น

เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเกิดเหตุอัคคีภัยและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ

โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี