กิจกรรมเทศบาล

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 วันที่ 14 ก.ค. 2566


 

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล เข้ารับการอบรม

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เน้นการพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน