กิจกรรมเทศบาล

โครงการ “เมืองสุขภาพดี” (Healthy City) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 มี.ค. 2566


 

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมติดตามความคืบหน้า การเข้าร่วมโครงการ “เมืองสุขภาพดี” (Healthy City) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โดยมี นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสุขภาพดี

รายละเอียดเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนสู่เมืองสุขภาพดี

โดยมุ่งหวังให้เทศบาลเมืองปทุมธานี มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างต่อเนื่อง

ขยายฐานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้

เพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดในการดำรงชีวิต มีสิ่งแวดล้อมและสถานที่ที่เอื้อต่อสุขภาพ มีความรอบรู้และมีสุขภาพที่ดี