กิจกรรมเทศบาล

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี : ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น

เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน

 

เพียงท่านสแกน QR Code แบบสำรวจฯ และดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565