กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานีออกสำรวจข้อมูลภาษีป้ายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 3 - 9 ม.ค. 2567


 

เมื่อวันพุธที่ 3 – 9  มกราคม 2567

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจป้าย ประจำปีภาษี 2567

ณ บริเวณถนนปทุมรัฐ 1 ถนนพิทักษ์สันติ  ถนนปทุมรัฐ 2 ปทุมรัฐ 3

ถนนสามเรีอนถาวร  ถนนปทุมสัมพันธ์ และถนนปทุมกรุงเทพ

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบระเบียบภาษีป้ายและระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2567