กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด19 ให้กับวัดและโรงเรียน 29 มิ.ย. 2565


 

 

 

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปทุมธานี

ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 เช่น หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับวัดและโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

บริเวณ วัดโคก วัดฉาง วัดโสภาราม วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดบางโพธิ์ใน

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาล