กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก วันที่ 30 ส.ค. 2566


 

 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก

โดยมี นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีฯ เป็นประธานการประชุม

โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีฯ เข้าร่วมประชุม

เพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานจัดกิจกรรมและการฝึกอาชีพ ประจำปี 2567

ของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีฯ

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี