กิจกรรมเทศบาล

อสม.เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 27 - 28 พ.ค. 2566


 

วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

งานเผยแพร่และฝึกอบรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองปทุมธานี

ออกรณรงค์ เนื่องในวันวัดงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี บริเวณชุมชนธารารินทร์ ชุมชนแสงชัยพัฒนา ชุมชนโสภาราม ชุมชนบางโพธิ์ใน ชุมชนคลองพิกุล

ชุมชนเพชรปทุม ชุมชนปัญชลี ชุมชนปทุมวิลเลจ ชุมชนสุขใจพัฒนาและชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตราย

และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่