กิจกรรมเทศบาล

อบรมโครงการสนับสนุนร้านค้าชุมชน (OTOP) ประจำปี 2567 วันที่ 21 ก.พ. 2567


 

 

 

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรมโครงการสนับสนุนร้านค้าชุมชน (OTOP) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม รักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปรอกให้มีทางเลือกที่ดีเพิ่มขึ้น

โดยมี นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานร้านค้าชุมชน เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี

เป็นวิทยากรในการบรรยายภายใต้หัวข้อ “ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปและเทคนิคการให้บริการลูกค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ”

และมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา