กิจกรรมเทศบาล

อบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2563


กิจกรรมเทศบาล
อบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2563
 
เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2563
         เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ และนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมาขึ้น โดยนายอธิวัฒน์ ทวีโชควรพัฒน์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต (ชั้น 5)  เทศบาลเมืองปทุมธานี และเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 2
3 4