กิจกรรมเทศบาล

หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงประเภทสวยงาม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565


 

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจ

 

ประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทงประเภทสวยงาม

 

ประจำปี 2565

 

 

 

 

 

 

 

          ด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สวนเทพปทุมเแลิมพระเกียรติฯ และบริเวณโดยรอบ

เพื่อธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบไป

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทงประเภทสวยงาม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลเมืองปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2851-5739

 

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงประเภทสวยงาม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565