กิจกรรมเทศบาล

มอบหนังสือสารานุกรมไทย วันที่ 12 ก.พ. 2567


 

 

 

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

 

นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ไดัรับมอบหมายจาก พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.สมศักดิ์ ชูสว่าง ปลัดเทศบาล นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี

มอบหนังสือสารานุกรมไทย ให้เเก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เเละโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน และให้ครูผู้สอนนำหนังสือไปใช้เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน