กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดคลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ วันที่ 8 ก.พ. 2567


 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 

นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์

เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยคาดหวังให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ร่วมไปถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

และครอบครัวในการเดินทางไปฟอกเลือด ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมี พลตำรวจตรีพงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการ

จัดตั้งคลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย พระครูปทุมวรคุณ เจ้าอาวาสวัดหงษ์ปทุมาวาส,

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

นางนารีรัตน์ จันทะ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ,

นายอุกฤษณ์ โรจนเสนา ผู้บริหารของบริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด, รองนายกเทศมนตรี, เลขานุการนายกเทศมนตรี,

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปทุมธานี

และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี

คลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 รับผู้ป่วยทั่วไป

ทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง

จากศูนย์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ให

บริการฟอกไตด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง (On-Line Hemodiafilltration) ซึ่งเป็นเครื่องไตเทียมที่ปัจจุบันถือได้ว่ามีประสิทธิภาพมาก

โดยหากมีการติดตั้งเต็มพื้นที่จะรองรับได้ทั้งหมด 16 เครื่อง ปัจจุบันติดตั้งแล้ว 12 เครื่อง มีผู้ป่วยจำนวน 54 ราย

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ เข้ารับบริการได้ ดังนี้

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง

สิทธิประกันสังคม

ทั้ง 2 สิทธินี้ดำเนินการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ วันละ 3 รอบ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น.

รอบที่ 1 เวลา 06.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 14.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- คุณพัชรินทร์ หินสุข พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไตเทียม โทร 09 - 6629 - 7235

- คุณขวัญฤทัย บุรีรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร 0-2581-6111