กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการสร้าง “ดิจิทัลไอดี” ผ่านแอปพลิเคชั่น Ones ID วันที่ 15 ก.ย. 2565


 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการสร้าง “ดิจิทัลไอดี” ผ่านแอปพลิเคชั่น Ones ID

ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อการสร้าง “ดิจิทัลไอดี”

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ อสม.ชุมชนละ 2 ท่าน ร่วมกับนักกายภาพ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการแต่งตั้งนายทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน

ร่วมกับพยาบาล นักกายภาพ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการลงทะเบียน พิสูจน์ยืนยันตัวตนให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ผ่านแอปพลิเคชั่น Ones ID เพื่อสร้างบัตรประชาชนบนมือถือ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริการสุขภาพ

อาทิเช่น ผลการตรวจสุขภาพ ประวัติการเข้ารักษาสถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพต่างๆ ซึ่งแอปพลิเคชั่น Ones ID

มีประโยชน์ในด้านการลดขั้นตอนในการเดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อดำเนินการขอเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ส่งผลให้มีความสะดวกรวดเร็วในการวางแผนการรักษา

การวินิจฉันโรค เพื่อสุขภาพที่ดี และคุณภาพที่ดีของประชาชน