กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบางปรอก วันที่ 1 มิถุนายน 2565


 

 

 

นายประดิษฐ์  พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

คณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบางปรอก

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการทำงานแบบสหวิชาชีพความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการคุ้มครองเด็ก

และให้เป็นไปตามแนวทางของบ้านพักเด็กและครอบครัว

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี