กิจกรรมเทศบาล

พิธีลงนาม MOU สถานศึกษาและเยาวชนในเทศบาลเมืองปทุมธานีปลอดบุหรี่ไฟฟ้า วันที่ 16 ก.พ. 2567


 

 

 

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่  ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (สปสส.)

จัดพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาและเยาวชนในเทศบาลเมืองปทุมธานีปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรี

นายวริทธิ์พล ยี่สุ่นซ้อน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่จาก

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เครือข่ายนักสาธารณสุขจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ(สปสส.) เข้าร่วมพิธี

ซึ่งการจัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปกป้องสุขภาพเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่ เพื่อให้เยาวชนเกิดความตื่นตัว

และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า นำไปสู่การปรับเปลี่ยนค่านิยม ลด ละ เลิกบุหรี่ และการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในโรงเรียนฯ พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “สถานการณ์ภัยร้ายจากบุหรี่ไฟฟ้า” โดย คุณสมชาย โต๊ะอีสอ นักจิตวิทยาคลินิก จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายหรือไม่” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักนายกรัฐมนตรี การเดินรณรงค์ไปยังชุมชนและร้านค้า บริเวณรอบโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า