กิจกรรมเทศบาล

ประชุมให้ความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document วันที่ 30 ม.ค. 2567


 

 

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) และ สำนักงานสถิติ จังหวัดปทุมธานี เข้าให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document 

เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) เป็นรูปแบบ e-Document สามารถช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลให้มีความสะดวก รวดเร็ว

อีกทั้งยังสามารถประหยัดงบประมาณลงได้ และยังสามารถยกระดับการทำงานไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี