กิจกรรมเทศบาล

ประชุมโครงการเมืองสุขภาพดี (Healthy City) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 21 ก.พ. 2566


 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

เข้าร่วมโครงการ “เมืองสุขภาพดี” (Healthy City) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โดยมี นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

ทั้งนี้ ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสุขภาพดี รายละเอียดเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนสู่เมืองสุขภาพดี

โดยมุ่งหวังให้เทศบาลเมืองปทุมธานี มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างต่อเนื่อง

ขยายฐานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้

เพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดในการดำรงชีวิต มีสิ่งแวดล้อมและสถานที่ที่เอื้อต่อสุขภาพ มีความรอบรู้และมีสุขภาพที่ดี