กิจกรรมเทศบาล

ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน วันที่ 24 ต.ค. 2566


 

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

และประธานคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 29 ชุมชน

ประชุมหารือร่วมกัน เกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ตามข้อ6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 เพื่อระดมความคิดเห็นในการบริหารจัดการชุมชนฯ

นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี