กิจกรรมเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 28 พ.ย. 2565


 

 

 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี ประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อพิจารณาโครงการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน