กิจกรรมเทศบาล

ประชุมประชาคมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก วันที่ 13 ธ.ค. 2566


 

 

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมประชาคมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก

ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปี 2567

โดยมี นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีฯ เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีฯ เข้าร่วมประชุม

เพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานจัดกิจกรรมและการฝึกอาชีพ ประจำปี 2567

ของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีฯ

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี