กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 5 มี.ค. 2567


 

 

 

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

 

นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานการประชุม

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ. 2566 - 2570

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดทำแผนประจำปี พ.ศ. 2567

และแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองปทุมธานี ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สอดคล้อง

และบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ ในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตรงตามมติและมีประสิทธิภาพ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.

กำหนดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี