กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองจังหวัดปทุมธานี วันที่ 11 ม.ค. 2567


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองจังหวัดปทุมธานี

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขต ตำบลบางปรอก รวม 20 กองทุน

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ

ให้สามารถบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

โดยมีคณะกรรมการกองทุนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี