กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 24 พ.ย. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ร่างแผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี มี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาคมชุมชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม พร้อมตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการ ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี