กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 17 พ.ย. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมชุมชน

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมตอบข้อซักถามในการประชุม

เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลและการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566