กิจกรรมเทศบาล

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปทุมธานี 23 มี.ค. 2566


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการฯ

เพื่อพิจารณาแผนงาน / โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปทุมธานี

ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี