กิจกรรมเทศบาล

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565


 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565

 

 

แบบรายงานความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีที่อยู่อาศัยประจำ ที่พักอาศัย ในพื้นที่น้ำท่วมขังกรณีอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง

รวมถึงการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี2565 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 28 ตุลาคม 2565 

 
1.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 ชุมชนโสภาราม เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 
2.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 ชุมชนคลองพิกุล  เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 
3.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 ชุมชนวัดฉาง  เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
 
4.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 ชุมชนสามเรือนถาวร  เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 
5.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 ชุมชนวัดโคก   เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 
6.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 ชุมชนวัดหงส์ปทุมาวาส  เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 
7.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 ชุมชนบางปรอก  เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 
8.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 ชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม  เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 
9.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 ชุมชนบางโพธิ์ใน  เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี