กิจกรรมเทศบาล

ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานเมืองสุขภาพดี (Healthy City) วันที่ 12 ก.ค. 2566


 

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานเมืองสุขภาพดี ( Healthy City)

ตามที่ทางเทศบาลเมืองปทุมธานีได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “เมืองสุขภาพดี”

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ชูสว่าง ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่มาตรวจประเมิน ทั้งนี้ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน

เข้าร่วมรับการตรวจประเมินในพร้อมชี้แจงการปฏิบัติงานและขอแนะนำของคณะกรรมการ ตามแนวทางการประเมิน

เทศบาลเมืองปทุมธานี มุ่งหวังที่จะพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างต่อเนื่อง ขยายฐานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถดูแลตนเอง

และช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ เพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดในการดำรงชีวิต มีสิ่งแวดล้อมและสถานที่ที่เอื้อต่อสุขภาพ ประชาชนมีความรอบรู้และมีสุขภาพที่ดี