กิจกรรมเทศบาล

จัดการเลือกตั้งประธานชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ.2566 วันที่ 23 มกราคม 2566


 

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดการเลือกตั้งประธานชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ.2566

ที่ครบวาระลงตั้งแต่ พ.ศ.2563 แต่เนื่องด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทำให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป

จนปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายลง ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เทศบาลฯ จึงจัดการเลือกตั้งขึ้น ซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งแบบ ลงคะแนนบัตรเลือกตั้ง

โดยมีสมาชิกชมรมตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ความสามัคคีและเป็นเอกภาพของผู้ประกอบการค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี

ส่งเสริมสวัสดิการผู้ประกอบการค้า พัฒนาและยกระดับตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานีให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ

โดยประธานคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการค้า เป็นผู้มีหน้าที่วางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของชมรม

และมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี