กิจกรรมเทศบาล

จังหวัดปทุมธานี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปทุมธานีใสสะอาด 2567”


นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปทุมธานีใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
ด้วยจังหวัดปทุมธานี ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปทุมธานีใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)