กิจกรรมเทศบาล

คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 26 ม.ค. 2567


 

 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดการ "คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"

โดยมีนางสาวศิริวรรณ โต๊ะขวัญแก้ว ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วย นางสาวนพดารา ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาตร สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 3 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอเมืองปทุมธานี ได้แก่

1.นางสาวรินลดา จุลพันธ์ ได้รับคัดเลือกเป็น รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี

2.นางสาวฐานิตา อินหนู ได้รับคัดเลือกเป็น รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี

3.นางสาวชลลดา คลายานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็น เหรัญญิก

โดยการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน

ได้แสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย ส่งเสริมและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล