กิจกรรมเทศบาล

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566


 

ช่องทางการตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

 

ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดให้น่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามแบบสอบถามที่กำหนด เพื่อประเมินความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการมี

และใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน รวมถึงการมีพฤติกรรมที่แสดงถึง การมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงขอขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

ช่องทางตอบแบบสอบถาม

 

https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/survey8/blank