กิจกรรมเทศบาล

กิจจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567 วันที่ 17 ม.ค. 2567


 

 

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

ร่วมกับ อำเภอเมืองปทุมธานี กองพันทหารสื่อสารที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี

และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567

และ กิจกรรม“สัปดาห์รักษาความสะอาด” ครั้งที่ 13

ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย

อีกทั้งยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง ถนน และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนส่วนรวม

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ดูแล รักษา ทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

บริเวณโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี